OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Sortiment

Přehled prodávaného zboží je uveden v platném firemním katalogu, ceníku a na internetových stránkách www.dahoma.cz.

2. Objednávky

Objednávky je možno podat pouze písemně a to formou e-mailu nebo v e-shopu.

3. Rozvoz zboží

Zboží je zasíláno sběrnou službou (dále jen "přepravce") nebo vlastními prostředky dodavatele, po domluvě je možno převzít zboží na centrále či pobočce firmy. V případě zasílání zboží přepravcem obecně platí, že dodání je realizováno do 24h od naložení u dodavatele. V případě dopravy vlastními prostředky dodavatele je doprava realizována vždy po dohodě zákazníka s dodavatelem.

Pokud nedojde k vykrytí celé objednávky najednou, bude zbylé zboží zasláno v nejbližším možném termínu.

4. Ceny, splatnosti

Ceny jsou uvedeny v platném ceníku firmy. Platby jsou nastaveny formou bankovního převodu nebo hotovostní úhradou.

V případě prodlení se splácením pohledávek nad 14 dní po lhůtě splatnosti si firma vyhrazuje právo na okamžitou změnu splatnosti nebo na úplné zastavení plnění objednávek.

5. Záruka, reklamace

Před podpisem převzetí zboží/zásilky od přepravce je nutné, aby si příjemce zkontroloval úplnost a správnost obsahu zásilky dle přiloženého dodacího listu nebo přiložené faktury. Po převzetí zboží zákazníkem od přepravce, nebude brán zřetel na reklamace z důvodu povrchového poškození zboží. Firma neručí za poškození zboží v průběhu jeho přepravy. Z tohoto důvodu je nutné případné poškození řešit okamžitě s přepravcem a následně písemně informovat prodávajícího.

5a. Reklamační podmínky (škoda způsobená přepravou)

Odpovědnost za vznik škody

Zjistí-li příjemce zásilky její zjevnou porušenost nebo neúplnost anebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen učinit krátký zápis do zasílatelského příkazu a požádat přepravce nejpozději při převzetí zásilky o sepsání Zápisu o škodě. Pokud přepravce neumožní řádné převzetí a překontrolování zboží, převezme zákazník zboží a do přepravního listu zapíše "převzato s výhradou". Idelální je pořídit fotodokumentaci, kterou zákazník zašle na email firmy.

Jde-li o zjevně neznatelné poškození nebo neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím vydání, rozbalení je příjemce zásilky povinen to sdělit kanceláři přepravce nejpozději do tří dnů po jejím převzetí.

Přepravce se může o poškození u příjemce přesvědčit, případně vyvinout součinnost k sepsání dodatečného zápisu o škodě.

Poškozená zásilka nebo její část může být v případě uplatnění celé její hodnoty reklamujícím likvidována (příp. použita) až po ukončení reklamace nebo na základě udělení souhlasu povinným. V opačném případě nelze oprávněným uplatnit škodu na zásilce ve výši její hodnoty v době přepravy.

Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody

Odpovědnou za ztrátu nebo poškození zásilky anebo za překročení dodací lhůty je ta právnická osoba, se kterou odesílatel - příkazce uzavřel zasílatelskou smlouvu, nebo podal zasílatelský příkaz a zásilku k přepravě.

Právo na náhradu škody musí oprávněný uplatnit písemně do šesti měsíců od vydání zásilky příjemci, jestliže k vydání nedošlo, do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě, jinak toto právo zanikne.

Oprávněným k podání reklamace částečné škody na zásilce v silniční nákladní přepravě je příjemce, při úplném poškození - zničení, nebo ztrátě je odesílatel.

Doklady k uplatnění reklamace

Řádná reklamace musí být doložena následujícími doklady:

 • příslušným dílem ZASÍLATELSKÉHO PŘÍKAZU - ZP(čitelná kopie),při pochybnostech originál
 • zápisem o škodě - ZOŠ nebo jiný zápis, pokud byl sepsán (čitelná kopie), při pochybnostech originál
 • doklad o hodnotě zásilky v době, kdy byla dána k přepravě (dodavatelská faktura), nebo jiné doklady prokazující uplatňovaný nárok.

Pokud oprávněný nedoloží uplatněný nárok co do výše a jeho obsahu, ZASÍLATEL není povinný k zaplacení náhrady škody.

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

  • emailem na adresu: info@dahoma.cz

  • osobně na adrese sídla či pobočky firmy

Reklamaci nelze vpisovat do poznámky k objednávce!!!

 1. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

  • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),

  • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,

 2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,

  • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s povahou věci,

  • poškození živly (např. voda, oheň, apod.),

  • poškození nadměrným zatěžováním,

  • poškození zboží při přepravě PPL, Toptrans (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

 3. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno/nahrazeno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

 4. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

6. Dopravné

Dopravné jde na vrub dodavatele. 

7. Balné

Balné se neúčtuje.Účinnost od 1.1.2020